Kéziratok beküldése

Elektronikus kéziratbeküldés

Van már felhasználóneve/jelszava az Információs Társadalom folyóirathoz?
Tovább a belépéshez

Szeretne felhasználónevet/jelszót?
Tovább a regisztrációhoz

Kéziratok benyújtásához és a beadványok státuszának ellenőrzéséhez regisztráció és bejelentkezés szükséges.

 

Szerzői útmutató

Formai követelmények az Információs Társadalom folyóirat számára beküldött kéziratok esetében

Szerkesztőségünk megkéri szerzőinket, hogy az alábbi előírásokat alkalmazzák a folyóiratunkhoz benyújtott kéziratok elkészítése során (a kézirat elkészítéséhez ajánljuk szerzői sablonunk használatát):

Terjedelem
Folyóiratunkban terjedelmi korlátozás nincs. A tanulmányok átlagos hossza 40 000 leütés (szóközökkel együtt). Ajánlott kézirathossz: 20 000 – 60 000 leütés.

Absztrakt
A tanulmányok összefoglalóját magyar és angol nyelven kérjük benyújtani, az angol verziónak tartalmaznia kell a cikk címének fordítását is. Az absztrakt ajánlott hossza: 800-1200 leütés.

Kulcsszavak
A kézirat tartalmazzon 4-6 kulcsszót magyar és angol nyelven, melyet az absztraktok után kérünk megjeleníteni.

Szerzői bemutatkozás („mini CV”)
A kézirathoz mellékelve kérünk egy 500-1000 leütéses bemutatkozást a szöveg minden szerzőjétől, magyar nyelven (szakképzettség, munkahely, életpálya főbb állomásai, kutatási terület, szakmai szervezeti tagságok, fontosabb publikációk).

Szövegformázási irányelvek

 • A kéziratot Microsoft Word (DOC, DOCX), Rich Text (RTF) vagy OpenDocument (ODF) formátumban kérjük benyújtani, 12-es betűméretben, Times New Roman betűtípussal, szimpla sorközzel. Margók: 2,5 cm. A szöveg egésze sorkizárt.
 • A szövegben minél kevesebb, csak a legszükségesebb formázás legyen. A kézirat szerkezete legyen áttekinthető, fő- és alcímsorai egyértelműek, a szövegen belüli címek mélysége ne legyen több mint két szint.
 • Kérjük a térköz használatának mellőzését, annak értéke 0,0 legyen.
 • A bekezdések formázása behúzással történjen, a fejezetcímek alatti kezdő bekezdések kivételével.
 • Kiemelések alkalmazása a szövegben dőlt betűvel történjen.
 • A pl., ill., ti., ld., vö, Bp., ún., kb., és hasonló rövidítések használatát kérjük kerülni, ezek, valamint a hónapok nevei lehetőleg teljes alakjukban szerepeljenek.
 • Az évszázadok arab számmal szerepeljenek a szövegben.


Táblázatok, ábrák
A táblázatok és az ábrák a szövegben, a megfelelő helyen szerepeljenek, a törzsszövegben egyértelmű hivatkozással (1. táblázat). Mindegyikük sorszámozott és címmel ellátott legyen, ezek a táblázat vagy ábra alatt helyezkedjenek el, forrásmegjelöléssel a cím után. Pl.:
1. táblázat: Cím (Beniger 1986)
vagy
3. ábra: Cím (saját szerkesztés)

A képek, fotók, szkennelt ábrák jó minőségűek, nagy felbontásúak legyenek (min. 300 dpi). Amennyiben lehetséges, kérjük ezeket külön képfájlként is csatolni.


Lábjegyzetek
A főszöveghez csak olyan lábjegyzetek kapcsolódjanak, amelyek a szövegtörzshöz fűznek megjegyzéseket, kiegészítéseket. A lábjegyzeteket arab számmal kérjük sorszámozni.

A hivatkozás rendje

Az Információs Társadalom hivatkozási rendje a „szerző-dátum” és az ún. európai hivatkozási stíluson alapul, a magyar nyelv és a folyóirat sajátosságainak figyelembevételével.

Kérjük szerzőinket és fordítóinkat, hogy gondosan kövessék a hivatkozási szabályokat, amihez az alábbi rövid példatár nyújt segítséget. A szerkesztőség fenntartja a jogot arra, hogy a más vagy vegyes hivatkozási konvenciókat követő írásokat visszautasítsa.

Hivatkozások a szövegben

A hivatkozott szerző és művének évszáma zárójelbe téve (Z. Karvalics 2016), több szerző esetén így: (Dessewffy és Láng 2015, Raab, Jones és Székely 2015), háromnál több szerző esetén: (Zureik et al. 2010), a szerző nevének szövegközi említésekor csak az évszám van zárójelben, ahogy Csótó Mihály (2016) elvárja. Ahol lehet, kérjük az oldalszám jelölését (Sükösd 2005: 357), (Korenhof et al. 2015: 194-196). Ugyanazon szerző egy évben publikált műveinél a (2015a, 2015b) típusú jelölést alkalmazzuk. Régebbi művek fordítása, új kiadása esetén az eredeti megjelenés dátumát szögletes zárójelben közöljük (Habermas 1999 [1962]).
A lábjegyzetek a főszöveghez fűzött kiegészítéseket, megjegyzéseket tartalmazzanak, ne csupán irodalmi hivatkozásokat.

Hivatkozott irodalom

Az irodalomjegyzék a főszöveg után, „Irodalom” cím alatt következik. Minden szövegközi hivatkozáshoz tartozik hivatkozott irodalom és fordítva: az irodalomjegyzékben csak olyan művek szerepeljenek, amelyekre van konkrét hivatkozás a főszövegben.

A felsorolt művek az első szerző családneve szerinti szigorú betűrendben következnek, sorszámozás nélkül. Külföldi szerzők esetén kizárólag az elsőként feltüntetett szerző neve kezdődik a családnevével, utána vesszővel elválasztva következik a keresztneve, majd az összes további szerző és szerkesztő nevét az eredeti írásmóddal közöljük (magyar nevek esetén ebben értelemszerűen nincs különbség). Magyar szerzők idegen nyelvű publikációiban a szerző nevét a kiadvány nyelvének megfelelően írjuk. Az irodalomjegyzék bejegyzéseinek elemeit egységesen vesszővel választjuk el. Idegen nyelvű címekben a kisbetűvel és nagybetűvel kezdődő szavakat az eredeti kiadvány írásmódjával közöljük. Az and/und/et/és, az ed./szerk., a pp./old. szavakat, jeleket és rövidítéseket a publikáció nyelve szerint írjuk. Kérjük, hogy a szerzők keresztnevét is írják ki. Amennyiben a mű online is elérhető, tüntessék fel a linket, amelyik forrás pedig rendelkezik DOI azonosítóval, ott azt szintén kérjük feltüntetni.

[könyv]
Habermas, Jürgen, A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása: vizsgálódások a polgári társadalom egy kategóriájával kapcsolatban, Osiris, Budapest, 1999 [1962].

Z. Karvalics László (szerk.), Az első világháború információtörténetéhez, Gondolat, Budapest, 2016.

Zureik, Elia, L. Lynda Harling Stalker, David Lyon, Emily Smith and Yolande E. Chan (eds.), Privacy, Surveillance and the Globalization of Personal Information: International Comparisons, McGill-Queen’s University Press, Montreal & Kingston, London, Ithaca, 2010.

Hasonlóan jelöljük a konferenciakiadványokat is, a konferencia/workshop címének, helyszínének és időpontjának feltüntetésével:

Kunkli Roland, Papp Ildikó és Rutkovszky Edéné (szerk.), Informatika a felsőoktatásban 2014 konferencia (Debrecen, 2014. augusztus 27–29), Konferencia kiadvány (első kiadás), Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, 2014.
http://www.inf.unideb.hu/~csernochmaria/publikaciok/IF2014_kiadvany.pdf

[könyvfejezet]
Korenhof, Paulan, Jef Ausloos, Ivan Szekely, Meg Ambrose, Giovanni Sartor, Ronald Leenes, “Timing the Right to Be Forgotten: A study into “time” as a factor in deciding about retention or erasure of data”, in Serge Gutwirth, Ronald Leenes and Paul de Hert (eds.), Reforming European Data Protection Law, Springer Science+Business Media, Dordrecht, 2015, pp. 171-201.

Sükösd Miklós, „Mobildemokrácia és elektronikus információszabadság”, in Majtényi László, Molnár Péter, Petri Lukács Ádám és Szabó Máté Dániel (szerk.), Az elektronikus információszabadság, Eötvös Károly Intézet, Budapest, 2005, 355-367. old.

Eggenberger, Dorothee „Die Anfänge der Kunstopographie in Ausland“, in Eggenberger, Dorothee und Georg Germann (Hrsgg.), Geschichte der Schweizer Kunsttopographie. Beiträge zur Geschichte der Kunstwissenschaft in der Schweiz 2, Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft, Zürich, 1975, S. 9-16.

[folyóiratcikk]
Beseler, Hartwig und Dietrich Ellger, „Das Denkmal zwischen Inventar und Liste. Bestandaufnahme einer Bestandaufnahme“, Deutsche Kunst und Denkmalpflege, Jg. 29. (1971) Nu. 2., S. 150-155.

Clarke, Roger, "Judicial Understanding of Information Technology: The Case of the Wombat ROMs", The Computer Journal, Vol. 31. (1988a) Issue 1., pp. 25-33.
https://doi.org/10.1093/comjnl/31.1.25

Clarke, Roger, “Information Technology and Dataveillance”, Communications of the ACM, Vol. 31. (1988b) No. 5., pp. 498-512.
https://doi.org/10.1145/42411.42413

Raab, Charles, Richard Jones és Székely Iván, „Megfigyelés és reziliencia elméletben és gyakorlatban”, Replika, 94. szám (2015/5), 63-93. old.

Rab Árpád, „A magyarországi idős korosztály információs írástudása és motivációi”, Információs Társadalom, IX. évf. (2009) 4. szám, 49-54. old.
http://www.infonia.hu/digitalis_folyoirat/2009_4/2009_4_rab.pdf

[jelentés, beszámoló]
Cerutti, Alessandro K., Andreea Iancu, Greet Janssens-Maenhout, Giulia Melica, Federica Paina and Paolo Bertoldi, The Convent of Mayors in Figures 5-Year Assesment, European Commission, Joint Research Center, 2013. http://dx.doi.org/10.2788/1062

Európai Bizottság, A jövő világítása. Az innovatív világítástechnológia alkalmazásának felgyorsítása, Európai Bizottság, Brüsszel, 2011. http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2011/0889/COM_COM(2011)0889_HU.pdf

European Commission, Vision and Strategy for Europe’s Electricity Networks of the Future, European Commission, Directorate-General for Research, Brussels, 2006.
http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/smartgrids_en.pdf

International Telecommunication Union, Measuring the Information Society Report 2014, ITU, Geneva, 2014.

[jogi dokumentumok]
A magyar jogszabályok kivételével mindig tüntessük fel a kibocsátó szervezet nevét:
European Parliament and the Council, Directive 95/46/EC of 24.10.1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, OJ L 281, 23.11.1995.

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

[újságcikk, riport, blogbejegyzés]
Mindig tüntessük fel a megjelenés dátumát, az oldalszámot és a szerző nevét, ha ismert:

Assink, Stephen “Who Is the Smart City for?”, Thirving Cities blog, 2015, http://thrivingcities.com/blog/who-smart-city

Kömlődi Ferenc, „Amikor a falak visszaszólnak. Az intelligens otthon”, HVG Extra Magazin, 2012/02 szám, 27-28. old.
Kresin, Frank, “Smart cities make dumb citizens”, Waag Society, 18 March 2015, https://www.waag.org/en/blog/smart-cities-make-dumb-citizens

Peters, Sara, “Smart Cities', IoT's Key Challenges: Security, Lack of Standards”, Information Week, 17 June 2015, http://www.darkreading.com/endpoint/smart-cities-iots-key-challenges-security-lack-of-standards/d/d-id/1320904?_mc=em_db_le_int_londonwrapup

Schubiger, Benno, „Zukunft eines Standardwerks. Der Reformprozess bei den »Kunstdenkmälern der Schweiz«“, Neue Zürcher Zeitung, 20.5.2008. https://www.nzz.ch/zukunft-eines-standardwerks-1.737808

[egyéb online forrás]
“Access Info calls for immediate end to the EU’s secretive law-making process”, Madrid, 21 March 2016, http://www.access-info.org/frontpage/22301 

Beadvány beküldésének lépései

A kéziratok beküldése során kérjük, ellenőrizze az alábbiakat annak érdekében, hogy beadványa befogadásra kerüljön.

 1. A kézirat korábban nem került publikálásra magyar nyelven más folyóiratban.
 2. A kézirat a szerkesztőségi rendszer által kezelt dokumentumformátumot használ (OpenOffice, Microsoft Word, RTF, vagy WordPerfect)
 3. A szöveg mindenben követi a fentebb olvasható, a szerzőknek szóló útmutatót. A cikk elkészítéséhez szerzői sablonunk használatát ajánljuk.
 4. A kéziratot a folyóirat elektronikus rendszerén keresztül küldheti be, amihez regisztráció és bejelentkezés szükséges.
 5. A szerző elolvasta és tudomásul veszi a folyóirat adatvédelmi nyilatkozatában foglaltakat.
 

Szerzői jog

A folyóiratban közölt művek a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően használhatók. Creative Commons Licenc

 

Adatvédelmi tájékoztató

Az Információs Társadalom c. folyóirat www.informaciostarsadalom.hu és https://informaciostarsadalom.infonia.hu/index.php/inftars címen elérhető internetes honlapját és egyúttal szerkesztőségi rendszerét a folyóirat szerkesztősége üzemelteti. A honlap üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről.

1. Adatkezelő

Információs Társadalomért és Információs Kultúráért Alapítvány (INFONIA), székhelye: 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 9., nyilvántartási száma: 01-01-0008050. Az INFONIA Alapítvány adatvédelmi felelőse az Információs Társadalom c. folyóirat honlapja és szerkesztőségi rendszere tekintetében a folyóirat mindenkori főszerkesztője (elérhetősége: titkarsag@infonia.hu).


2. Adatfeldolgozó

Silver Frog Informatika Kft. (székhelye: 1133 Budapest, Pannónia u. 102., cégjegyzékszám: 01-09-906471)

3. A kezelt adatok köre

Az Információs Társadalom c. folyóirat honlapját bárki látogathatja anélkül, hogy a technikailag szükséges, automatikusan rögzített adatokon túlmenően bármilyen személyes adatot meg kelljen adnia (nem regisztrált felhasználók).

Szerzőinknek, szerkesztőinknek, bírálóinknak a weboldal szerkesztési funkcióihoz történő hozzáférés érdekében regisztrálniuk szükséges. A regisztráció lehetősége elérhető olvasóink számára is, akik ebben az esetben hozzájárulnak ahhoz, hogy a folyóirat újan megjelenő lapszámairól értesítést kapjanak a regisztrációkor megadott e-mail címükre. A honlapon történő regisztrációval a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció során kötelezően megadott (név, e-mail cím, jelszó és szerzők esetében tartózkodási országa) és opcionálisan megadható adatait az elkészülő profiljának szerepeinek ellátásához (szerző, bíráló, olvasó) szükséges, a folyóirat lentebb felsorolt céljaira felhasználjuk. Az adatok a felhasználók személyes profiloldalain bejelentkezés után elérhetők és szerkeszthetők.

A szerzőink által benyújtott kéziratokhoz kapcsolva szerkesztőségi rendszerünk a kéziratokhoz kötött metaadatokat tárol a szerkesztőségi rendszer adatbázisában, amelyek a kézirat publikálása után szabadon hozzáférhetővé válnak (fontos: ezek az adatok számos más tudományos adatbázisba is bekerülnek). Az Információs Társadalom folyóirat szerkesztősége által használt Open Journal System nyílt forráskódú szoftver folyamatosan rögzíti a szerkesztési munkafolyamatokat, a beadványokhoz kapcsolódó valamennyi tevékenységet, a beadványokkal kapcsolatban kiküldött valamennyi értesítést (beleértve a küldőt és a címzettet), minden bírálói véleményt, minden szerkesztői döntést, illetve a szerkesztési folyamat során feltöltött fájlokat. Ezek az adatok a szerkesztőségi rendszer adatbázisában kerülnek tárolásra, kivéve a feltöltött fájlok, melyek a webszerver dedikált mappája kerülnek.

A honlap a technikai kapcsolat biztosítása céljából ún. „sütiket” (cookies) küld a felhasználó számítógépére, amelyek a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek, avagy az „Emlékezz rám” funkció használatával az utolsó bejelentkezést követően 30 nap után törlődnek. A honlap látogatói a böngészés során bármikor törölhetik a számítógépükre telepített „sütiket”.

4. Az adatkezelés célja

A honlap regisztrált és nem regisztrált felhasználóitól gyűjtött adatok célja egy lektorált, tudományos folyóirat szakmai elvárásoknak megfelelő eljárások szerinti működtetése.

A folyóirat szerkesztése és megjelentetése során olyan információkat gyűjtünk, amelyek lehetővé teszik a szerkesztési folyamattal kapcsolatos kommunikációt, az olvasók tájékoztatását a megjelent írások szerzőségi és szerkesztési információiról, illetve regisztrált felhasználóink esetében az olvasottsági adatok összesített értékelését. A folyóirat szerkesztősége a weboldalon gyűjtött adatokat az imént felsorolt célokon túl semmilyen más célra nem használja fel és nem értékesíti.

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik, illetve a szolgáltatás igénybevételét biztosítja.

5. Az adatkezelés jogalapja

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerint az adatkezelő jogosult kezelni a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat. A honlap üzemeltetője a szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges és elégséges adatokat kezeli, a szükséges mértékben és ideig.

Regisztrált felhasználóink esetében az adatok kezelésének jogalapja a felhasználók tájékozott belegyezése, amit a jelen tájékoztató elolvasása után, az általuk kezdeményezett regisztráció során adnak meg.

6. Az adatkezelés időtartama

A honlap üzemeltetője által kezelt (a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges) személyes adatok a böngésző bezárásakor, illetve legkésőbb 30 napon belül automatikusan törlődnek.

A regisztrációkor megadott, illetve a szerkesztési folyamat során keletkező adatokat addig kezeljük, amíg annak törléséről az érintett adatalany nem rendelkezik.

7. Az adatokhoz hozzáférők köre

A honlap technikai működése kapcsán automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő és az adatfeldolgozó munkatársai férhetnek hozzá. Az adatfeldolgozó kizárólag a honlap üzemeltetéséhez szükséges technikai szolgáltatást nyújt az adatkezelőnek.

A profilok adataihoz a rendszeradminisztrátor, a folyóirat-menedzser (a lap mindenkori főszerkesztője), illetve a szerkesztőség szerkesztői jogosultsággal rendelkező tagjai hozzáférhetnek, azokat szerkeszthetik. A profil, illetve az ahhoz tartozó adatok törlését a folyóirat-menedzser végzi, a felhasználók titkarsag@infonia.hu e-mail címre írt kérése alapján.

A kéziratokhoz kapcsolódó adatok a szerkesztési folyamatban résztvevő regisztrált felhasználók számára érhetők el, mely alól a névtelen bírálati folyamatban bírálóként eljárók kivételt képeznek. A metaadatokat a szerkesztői jogosultsággal rendelkező felhasználók törölhetik a beadványok metaadatlapjának szerkesztésével. Az adatokhoz felhasználói jogosultság alapján férhetnek hozzá a felhasználók (szerkesztő: minden adat, rovatszerkesztő: a rovathoz sorolt kéziratok, szerző: a saját kéziratával kapcsolatos adatok). Az adatok törlését a szerkesztő végezheti a beadvány elutasításával vagy törlésével, ezen kívül a rendszeradminisztrátor a szerkesztőségi rendszer adatbázisának, illetve a feltöltött fájlok mappájának közvetlen szerkesztésével.

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy a honlapon található kattintható webcímek (linkek) használata, amennyiben azok nem az infonia.hu oldalaira mutatnak, más adatkezelők felelősségi körébe tartozik.

8. Adatbiztonsági intézkedések

A honlap látogatásával, illetve a folyóirat szerkesztésével kapcsolatos személyes adatok a folyóirat honlapjához és egyben szerkesztőségi rendszeréhez tartozó adatbázisban kerülnek tárolásra, a jelszó külön titkosítás után. Az adatok (és redundáns biztonsági mentésük) fizikai tárolása a Silverfrog Informatika Magyarországon üzemeltetett szerverein történik. Az adatfeldolgozó cég napi biztonsági adatmentést végez, hardveres tűzfalat alkalmaz, a fizikai hozzáférést pedig a szerverközpontok szolgáltatói személyazonosítással és szigorú szabályokkal védik.

9. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Ha úgy érzi, hogy a www.informaciostarsadalom.hu és https://informaciostarsadalom.infonia.hu/index.php/inftars címen elérhető internetes honlap üzemeltetője megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot a titkarsag@infonia.hu e-mail címen, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy panaszukkal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (http://www.naih.hu/) fordulhatnak, illetve igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a tartalmazza.

Amennyiben a személyes adatok kezelésére vonatkozó további kérdése van, akkor azt juttassa el a titkarsag@infonia.hu címre.